OZNAM !

Školský rok 2022/23 začína 5.9.2022.

 1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?
 • vhodné prezuvky,
 • pohodlné oblečenie,
 • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
 • pyžamo,
 • plastový pohár, zubná kefka (okrem detí do troch rokov),
 • plastový pohár na pitný režim.
 1. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.
 2. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
 3. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 4. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 5. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.
  Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie 
  Stravná jednotka v materskej škole je nasledovná:
  Desiata: 0,34 €
  Obed: 0,80 €
  Olovrant: 0,23 €
  Celodenná strava: 1,37 €

  Účet strava: SK 49 0900 0000 0005 2211 8305
  Informácie ohľadom stravy: Vedúca školskej jedálne- Mgr. Juliana Petreková- 0908 973021
 6. Príspevok / školné 
  6 € za dieťa
  Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK12 0900 0000 0005 2211 8292
od 1.dňa a najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci!!!
( do správy – meno , priezvisko dieťaťa a triedu).
Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza!!!
Čísla účtov sú na nástenke školy, webovom sídle školy a v Školskom poriadku MŠ.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté priebežne.

Kontakty:
E-mail: podhradiems@gmail.com
Mobil: 0948 900 160- riaditeľka materskej školy
Prevádzka MŠ Májová 54, Spišské Podhradie je od 6:00 do 16:30 hod..
Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Ďakujeme 🙂