O nás

Materská škola je šesťtriedne zariadenie so školskou jedálňou, ktoré poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť. Predškolské zariadenie navštevujú deti od dvoch do šiestich rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola bezodplatne dňa 01. 07. 2004 prevedená do správy MŠ a dňa 01.01. 2016 pozbavená právnej subjektivity a prešla pod správu mesta Spišské Podhradie. Od septembra 2019 máme v prevádzke zrekonštruovanú budovu s dvomi triedami a detským ihriskom. Nová budova je prepojená spojovacou chodbou so školskou jedálňou. Materská škola je modernou, dobre vybavenou školou detským nábytkom, hernými prvkami, plne vyhovujúcou pre všestranný rozvoj detí predškolského veku. Priebežne počas školského roka sa dopĺňajú hračky, výtvarný materiál a didaktické učebné pomôcky. Vo výzdobe priestorov školy je vidieť kreativitu učiteliek a snahu ukázať čo najviac výsledkov práce detí  rodičom.

Súčasťou školy je rozsiahly dvor. Poskytuje možnosti uskutočňovania vzdelávacích      aktivít a hier v bezpečnom a estetickom prostredí. Na školskom dvore sú preliezky, kolotoč, ktoré spĺňajú požiadavky platných legislatívnych noriem a hygienických kritérií. Školský dvor je rozdelený na 2 časti. Priestor predného dvora  tvoria časti: trávnatá plocha na loptové hry,  drevený domček na námetové hry, dopravné ihrisko, detské ihrisko, pieskovisko a preliezačky. Zadnú časť dvora tvoria trávnaté plochy a pieskovisko s lavičkami, preliezačky a šmýkalka.

 Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6: 00  do 16:30 hod. 

Denné činnosti sú usporiadané v súlade s psychohygienickými požiadavkami, aby rešpektovali  pravidelnosť, dôslednosť, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie. Úroveň interakcie  a komunikácie učiteľka – dieťa je na veľmi dobrej úrovni. 

Vyhovujúca je motivácia a motivačné zamerania tried – lienky, mravčekovia, motýliky, včielky, sovičky a myšky, čím motivujeme deti k veku primeraným výsledkom. Psychosociálna klíma  a atmosféra v triedach je pozitívna, motivujúca.

Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagógov. Ostatnú činnosť zabezpečuje prevádzkový personál – 1 vedúca ŠJ, 3 upratovačky, 2 kuchárky, 2 pomocné kuchárky a 1 školník.

Činnosť MŠ bude naďalej nasmerovaná k hľadaniu ciest ako intenzívne pomôcť deťom, aby každý deň bol naplnený radosťou, tvorivými aktivitami, užitočnými poznatkami a pozitívnym  prežívaním.