Zápis do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa)  nájdete na našej stránke a  je možné ju doručiť osobne riaditeľke MŠ.

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie:

* prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

* deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

* deti, ktoré nie sú doposiaľ prijaté do inej materskej školy,

* deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca.

Všetky bližšie informácie ohľadom zápisu detí do MŠ nájdete na tel.čísle: 0948 900 160.

Riaditeľstvo Materskej školy, Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie v zmysle zákona 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom Mestom Spišské Podhradie, oznamuje že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNÍ

Od 02.mája do 13.mája 2022 od 8:00 hod. do 12:00 hod. ( alebo po dohode s riaditeľkou MŠ aj iný deň).

Viac o predprimárnom vzdelávani: