Riaditeľstvo Materskej školy, Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie v zmysle zákona 245/2008
z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom Mestom Spišské Podhradie, oznamuje že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ

Od 02.mája do 31.mája 2023 od 10:00 hod. do 12:00 hod. ( alebo po dohode s riaditeľkou MŠ aj iný deň).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) nájdete na našej stránke a je možné ju doručiť osobne riaditeľke MŠ.
Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné
    plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so
    žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • deti, ktoré nie sú doposiaľ prijaté do inej materskej školy,
  • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

Všetky bližšie informácie ohľadom zápisu detí do MŠ nájdete na webovej stránke www.skolkapodhradie.sk alebo na tel.čísle: 0948 900 160.
Na zápis nezabudnite zobrať rodný list dieťaťa.

Mgr.Erika Vlkolinská, riaditeľka MŠ Májová 54, Spišské Podhradie

„Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“

(Elton John)

Adaptácia dieťaťa v materskej škole:

Čo potrebuje dieťa do MŠ: